Statut

STATUT
Stowarzyszenia „Pracownia Etnograficzna” im. Witolda Dynowskiego

Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Stowarzyszenie o nazwie „Pracownia Etnograficzna” im. Witolda Dynowskiego, zwane dalej „Stowarzyszeniem”, jest organizacją działającą na podstawie prawa polskiego.

§ 2

 1. Stowarzyszenie działa na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Warszawa.

§ 3

Stowarzyszenie działa na zasadach określonych ustawą z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity: Dz. U. 2001 r. Nr 79 poz. 855 z późn, zm.) i posiada z tego tytułu osobowość prawną.
§ 4
 1. Dla właściwego realizowania swoich celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami RP.
 2. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu działania.
 3. Dopuszcza się używanie każdej formy językowej będącej bezpośrednim tłumaczenia nazwy Stowarzyszenia na język obcy.
Rozdział II
CELE I FORMY DZIAŁANIA STOWARZYSZENIA
§ 5
Cele Stowarzyszenia:
 1. budowanie postaw otwartości i tolerancji, rozumienia własnej kultury, przełamywania stereotypów i umiejętności odczytywania kodów kulturowych i posługiwania się nimi,
 2. wspieranie, pielęgnowanie dziedzictwa kulturowego,
 3. promocja etnologii jako nauki,
 4. pobudzanie i wspieranie twórczych inicjatyw lokalnych, mających na celu komunikację społeczną,
 5. wspieranie, uwrażliwienie na odbiór zjawisk kulturowych,
 6. integrowanie środowiska młodych badaczy kultury,
 7. promocja turystyki, ze szczególnym uwzględnieniem turystyki kulturowej.
§ 6
Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:
 1. tworzenie płaszczyzny działań etnograficznych i społecznych,
 2. działalność naukową,
 3. działalność wydawniczą,
 4. działalność twórczą,
 5. prowadzenie działań edukacyjnych i kulturotwórczych,
 6. organizowanie spotkań i warsztatów tematycznych,
 7. współpracę i wspieranie organizacji o podobnych założeniach programowych w kraju i za granicą,
 8. przyznawanie nagród i wyróżnień dla osób i instytucji zasłużonych w swej działalności dla realizacji celów Stowarzyszenia,
 9. przyznawanie stypendiów naukowych.
§ 7
Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą przeznaczoną dla zdobywania funduszy na działalność statutową. Działania wymienione w §6 punkty a), b), c), d), e), f) i g) mogą być prowadzone w ramach działalności statutowej odpłatnej.
Rozdział III
CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA
§ 8
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
 1. członków zwyczajnych,
 2. członków honorowych,
 3. członków wspierających.
§ 9
Członek zwyczajny
 1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, pragnąca urzeczywistniać cele Stowarzyszenia.
 2. Przyjęcia w poczet członków dokonuje Zarząd uchwałą podjętą w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji zawierającej rekomendację dwóch członków zwyczajnych. O decyzji Zarządu aplikujący winien być zawiadomiony na piśmie w ciągu 14 dni od daty podjęcia uchwały przez Zarząd.
 3. W razie odmowy przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia, zainteresowany ma prawo w terminie jednego miesiąca od daty doręczenia mu decyzji Zarządu złożyć na ręce Zarządu odwołanie do Walnego Zebrania. Walne Zebranie rozpatruje odwołanie w czasie najbliższego posiedzenia. Stanowisko Walnego Zebrania jest ostateczne.
 4. Członek zwyczajny ma prawo:
 1. wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia,
 2. zgłaszać wnioski w sprawach związanych z działalnością Stowarzyszenia,
 3. korzystania z pomocy i zaplecza Stowarzyszenia w podejmowanych działaniach zgodnych z jego celami statutowymi.
 1. Członek zwyczajny ma obowiązek:
 1. przestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
 2. regularnego opłacania składek członkowskich,
 3. aktywnego uczestniczenia w realizacji celów Stowarzyszenia.
§ 10
Członek honorowy
 1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla realizacji celów zbieżnych z celami Stowarzyszenia.
 2. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie na wniosek Zarządu Stowarzyszenia.
 3. Członek honorowy ma wszystkie prawa członka zwyczajnego Stowarzyszenia, w tym prawo głosu na Walnym Zebraniu.
 4. Członek honorowy ma obowiązek przestrzegania Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia.
§ 11
Członek wspierający
 1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, uznająca cele Stowarzyszenia, która chce wspomagać jego działalność statutową.
 2. Członek wspierający będący osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadająca osobowości prawnej, działa w Stowarzyszeniu poprzez swojego przedstawiciela.
 3. Przyjęcia na członka wspierającego dokonuje Zarząd Stowarzyszenia na podstawie podpisanej deklaracji.
 4. Członek wspierający ma prawo z głosem doradczym brać udział w pracach Stowarzyszenia, zgłaszać do władz Stowarzyszenia wnioski i postulaty dotyczące podejmowanych przez Stowarzyszenie zadań i inicjatyw.
 5. Członek wspierający jest zobowiązany do regularnego wywiązywania się z deklarowanych świadczeń i przestrzegania ustaleń zawartych w podpisanej deklaracji.
§ 12
 1. Ustanie członkostwa w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
 1. dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi, po uprzednim uregulowaniu wszelkich zobowiązań w stosunku do Stowarzyszenia,
 2. śmierci członka, rozwiązania osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,
 3. uchwały Walnego Zebrania – z powodu nie płacenia składek członkowskich lub nieusprawiedliwionego nieuczestniczenia w Walnym Zebraniu przez okres 2 lat,
 4. wykluczenia uchwałą Walnego Zebrania z powodu nieprzestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia lub działania na szkodę Stowarzyszenia,
 1. Członek Stowarzyszenia wykluczony lub skreślony ma prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania w terminie 14 dni od daty doręczenia uchwały na piśmie. Zebranie rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad. Decyzja Walnego Zebrania jest ostateczna.
Rozdział IV
WŁADZE STOWARZYSZENIA
§ 13
Władzami Stowarzyszenia są:
 1. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, zwane „Walnym Zebraniem”,
 2. Zarząd Stowarzyszenia, zwany dalej „Zarządem”,
 3. Komisja Rewizyjna.
§ 14
 1. Kadencja wszystkich organów wybieralnych Stowarzyszenia trwa 2 lata.
 2. W przypadku zmniejszenia się w trakcie kadencji liczby członków organów wybieralnych przysługuje im prawo uzupełnienia składu (nie więcej jednak niż o 1/3 członków pochodzących z wyboru).
§ 15
 1. Uchwały wszystkich organów Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, jeśli inne postanowienia statutu nie stanowią inaczej.
 2. Stowarzyszenie może powoływać inne pomocnicze organy i określać odrębnymi regulaminami zasady ich działania pod warunkiem, że nie naruszają one kompetencji stałych statutowych organów Stowarzyszenia wymienionych w §13.
§ 16
Walne Zebranie Członków
 1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
 2. Walne Zebrania Członków mogą być:
  1. zwyczajne,
  2. nadzwyczajne,
 1. W skład Walnego Zebrania Członków wchodzą członkowie zwyczajni oraz członkowie honorowi.
 2. O terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad Zwyczajnego i Nadzwyczajnego Walnego Zebrania wraz z proponowanym porządkiem obrad Zarząd zawiadamia członków pisemnie na 20 dni przed terminem obrad.
 3. Zwyczajne Walne Zebranie jest zwoływane raz na rok przez Zarząd Stowarzyszenia.
 4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd:
  1. z inicjatywy Zarządu,
  2. na wniosek Komisji Rewizyjnej,
  3. na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków.
 5. Nadzwyczajne Walne Zebranie musi odbyć się nie później niż 30 dni od zgłoszenia wniosku.
 6. Uchwały Zwyczajnego i Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków są podejmowane w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków.
 7. Wybory do Władz Stowarzyszenia odbywają się w głosowaniu tajnym w obecności, co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków.
 8. W przypadku braku quorum Przewodniczący Walnego Zebrania zwołuje następne Walne Zebranie nie później niż w ciągu miesiąca. Dla ważności podejmowanych wówczas uchwał nie jest wymagana obecność połowy członków.
 9. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
 1. ustalanie kierunków i programu działania Stowarzyszenia,
 2. uchwalenie preliminarza dochodów i wydatków Stowarzyszenia na następny rok kalendarzowy,
 3. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 4. decydowanie w sprawie udzielania absolutorium Zarządowi,
 5. dokonywanie wyboru Prezesa Zarządu, Członków Zarząd i Komisji Rewizyjnej,
 6. uchwalanie zmian statutu Stowarzyszenia,
 7. zatwierdzanie regulaminu Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 8. podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Stowarzyszenia oraz o przeznaczeniu jego majątku,
 9. rozpatrywanie odwołania od uchwał Zarządu,
 10. nadawanie tytułu członka honorowego Stowarzyszenia,
 11. podejmowanie uchwał w sprawie pozbawienia członkostwa zwyczajnego i wspierającego.
 1. Obrady Walnego Zebrania Członków prowadzi Przewodniczący, wybierany przez Walne Zebranie.
 2. Szczegółowe zasady prowadzenia Walnego Zebrania, w tym zadań Przewodniczącego, określa regulamin przyjmowany każdorazowo w czasie rozpoczęcia Walnego Zebrania.
§ 17
Zarząd Stowarzyszenia
 1. W skład Zarządu Stowarzyszenia wchodzi od 3 do 5 osób.
 2. Zarząd Stowarzyszenia wybierany jest na dwuletnią kadencję w głosowaniu tajnym w czasie Walnego Zebrania.
 3. Zarząd Stowarzyszenia jest organem zarządzająco-wykonawczym, działa na podstawie Statutu, uchwał Walnego Zgromadzenia Członków i regulaminu zatwierdzonego przez Walne Zebranie.
 4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na dwa miesiące.
 5. Decyzje Zarządu zapadają zwykłą większością głosów.
 6. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu wybierany w czasie Walnego Zebrania.
 7. Zarząd Stowarzyszenia podejmuje decyzje w postaci uchwał. W przypadku równego rozłożenia głosów w czasie głosowania decyduje głos Prezesa.
§ 18
Do zadań Zarządu Stowarzyszenia w szczególności należy:
 1. reprezentacja Stowarzyszenia na zewnątrz,
 2. realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków,
 3. zarządzanie mieniem Stowarzyszenia,
 4. przygotowanie projektów uchwał dla Walnego Zebrania Członków,
 5. bieżąca realizacja zadań Stowarzyszenia, zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, określonych w §5 i 6 Statutu,
 6. podejmowanie wszystkich czynności nie objętych statutem i niezastrzeżonych dla innych organów Stowarzyszenia.
§ 19
 1. Prezes Zarządu Stowarzyszenia kieruje pracami Stowarzyszenia i jest przełożonym pracowników biura Stowarzyszenia.
 2. Zarząd może powołać dyrektora biura Stowarzyszenia i w tej sytuacji przekazać mu część lub całość kompetencji związanych z bieżącym zarządzaniem pracami Stowarzyszenia.
 3. Dyrektor jest pracownikiem zatrudnionym na podstawie stosunku pracy.
 4. Dyrektor biura może być jednocześnie członkiem Stowarzyszenia i członkiem Zarządu.
§ 20
Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu Stowarzyszenia.
§ 21
Komisja Rewizyjna
 1. Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia odpowiedzialnym za kontrolowanie działań Zarządu Stowarzyszenia.
 2. Komisja Rewizyjna wybierana jest na dwuletnią kadencję w głosowaniu tajnym podczas Walnego Zebrania.
 3. Komisja Rewizyjna działa w składzie Przewodniczący i dwóch członków. Przewodniczącego wybierają członkowie Komisji Rewizyjnej ze swojego grona na pierwszym posiedzeniu.
 4. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy w szczególności:
  1. kontrolowanie przynajmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia,
  2. badanie sprawozdań finansowych Zarządu Stowarzyszenia,
  3. przygotowanie wniosku o udzielenie bądź nie udzielenie absolutorium Zarządowi po uprzednim zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z wykonania preliminarza dochodów i wydatków Stowarzyszenia oraz planów merytorycznej działalności,
  4. nadzór nad realizacją przez Zarząd Stowarzyszenia uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,
  5. przeprowadzanie czynności kontrolnych w Zarządzie Stowarzyszenia.
 5. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej składa sprawozdanie Walnemu Zebraniu Członków o ustaleniach kontrolnych i przedstawia wniosek w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi.
 6. Członkami Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkowie Zarządu Stowarzyszenia oraz osoby z nimi spokrewnione.
 7. Między członkiem Komisji Rewizyjnej, a członkiem Zarządu nie może zaistnieć pokrewieństwo, powinowactwo ani podległość z tytułu zatrudnienia.
 8. Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może być osoba, która była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione z winy umyślnej.
Rozdział IV
MAJĄTEK I GOSPODARKA FINANSOWA
§ 22
 1. Majątek Stowarzyszenia składa się z:
  1. składek członkowskich członków zwyczajnych,
  2. dotacji, darowizn, spadków i zapisów oraz środków pochodzących z ofiarności prywatnej,
  3. wpływów z działalności statutowej,
  4. dochodów z majątku Stowarzyszenia,
  5. dochodów z działalności gospodarczej wykonywanej na podstawie odrębnych przepisów,
  6. dotacji i kontraktów państwowych.
 2. Wysokość składek ustalana jest przez Walne Zebranie.
 3. Dochód uzyskany z działalności gospodarczej służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między członków Stowarzyszenia.
 4. Do nabywania, zbywania i obciążania majątku, nieruchomości oraz dysponowania środkami Stowarzyszenia upoważniony jest Zarząd.
§ 23
 1. Zabrania się udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkowych Stowarzyszenia w stosunku do członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani tytułem przysposobienia, opieki lub kurateli zwanymi dalej „osobami bliskimi”.
 2. Zabrania się przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferowanych warunkach.
 3. Zabrania się wykorzystywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich.
  Zabrania się zakupu na szczególnych zasadach towarów i usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organów Stowarzyszenia lub jej pracownicy oraz ich osoby bliskie.
Rozdział VI
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 24
 1. Zmiany Statutu jak i decyzja o rozwiązaniu Stowarzyszenia wymagają uchwały Walnego Zebrania Członków powziętej większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy liczby członków uprawnionych do głosowania.
 2. Uchwalając rozwiązanie Stowarzyszenia, Walne Zebranie powołuje Komisję Likwidacyjną a także wskazuje fundacje lub stowarzyszenia nienastawione na zysk, o celach możliwie najbliższych celom Stowarzyszenia, na których rzecz przejdzie majątek Stowarzyszenia po zaspokojeniu jego zobowiązań.