ARRA 2013

Araa-2013Akademia Rozwoju Animacyjnej Aktywności –  ARAA 2013
to półroczny projekt szkoleniowy dla animatorów i animatorek kultury z terenu Mazowsza.

Do udziału w projekcie zapraszamy zarówno pracowników samorządowych instytucji kultury, w tym domów kultury i muzeów, działaczy mazowieckich organizacji pozarządowych, a także studentów zainteresowanych pracą w sektorze kultury. W procesie rekrutacji wyłonimy 16 osób, które wezmą udział w projekcie.

ARAA jest skierowana do:

 • pracowników instytucji kultury, w tym animatorów i edukatorów;
 • pracowników muzeów;
 • działaczy organizacji pozarządowych;
 • studentów;

Dlaczego warto wziąć udział w ARAA?
Żeby realizować lepsze i ciekawsze projekty kulturalne dla różnych grup.

Lepiej przygotowana kadra, z nowymi pomysłami i nowymi kontaktami, daje możliwość tworzenia bogatszej i bardziej atrakcyjnej oferty kulturalnej.

Cele ARAA:

 • zwiększenie umiejętności planowania i realizacji projektów kulturalnych, animacyjnych i społecznych;
 • poznanie tzw. „cyklu życia projektu” czyli faz zarządzania projektem;
 • uwrażliwienie na problem wykluczenia z dostępu do kultury różnych grup społecznych;
 • poznanie narzędzi niezbędnych do prowadzenia skutecznej komunikacji i promocji;
 • poznanie aspektów prawnych związanych z prawem autorskim, prawem w internecie i wolnymi licencjami;
 • poznanie narzędzi do przeprowadzania konsultacji społecznych w zakresie kultury;
 • poznanie ogólnych zasad rządzących procesem grupowym;
 • wzajemna inspiracja;
 • tworzenie sieci animatorów kultury na terenie woj. mazowieckiego.

Kompetencje nabyte podczas ARAA:

 • umiejętność planowania projektu;
 • zwiększenie umiejętności skutecznego przygotowania wniosków o dofinansowanie projektów;
 • umiejętność przeprowadzania konsultacji społecznych;
 • umiejętność pracy z grupą.

Program ARAA obejmuje m.in.:

 • Trening Twórczości (wyjazdowy);
 • podstawowe zasady procesu grupowego (wyjazdowy);
 • praca metodą projektu;
 • warsztat antydyskryminacyjny;
 • projektowanie konsultacji społecznych;
 • aspekty prawne;
 • komunikacja z lokalną społecznością;
 • praca nad własnym projektem;
 • konsultacje ze specjalistami.

Łącznie ponad 140 godzin zajęć warsztatowych i wykładowych, oraz spotkań z ekspertami.

KALENDARIUM ARRA2013:

 • wyjazd warsztatowy (14-16 czerwca 2013)
 • warsztaty w Warszawie (14-15 września, 5-6 października, 26-27 października, 16-17 listopada, 7-8 grudnia 2013)
 • przygotowania własnego projektu (w terminie do 30 listopada 2013)
 • udział w konsultacjach (w okresie wrzesień – listopad)

Uczestnicy i uczestniczki deklarują udział w całym projekcie.
Obecność podczas pierwszego zjazdu jest obowiązkowa.

Miejsce:
Pracownia Duży Pokój (Warszawa, ul. Koszykowa 24/12)

Koszty:

 • udziału w warsztatach pokrywa Stowarzyszenie „Pracownia Etnograficzna”;
 • dojazdy, noclegi i wyżywienia pokrywa uczestnik lub instytucja delegująca;

ZGŁOSZENIA I REKRUTACJA:
Rekrutacja jest przeprowadzana w dniach: 27 kwietnia maja – 20 maja 2013 r.

 1. Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu proszone są o wypełnienie formularza i przesłanie go na adres: akademia.araa@gmail.com w terminie do 15.05.2013
 2. W dniach 17,18,19 maja będą odbywać się dodatkowe wywiady telefoniczne z kandydatami i kandydatkami do udziału w projekcie.
 3. Osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie zostaną powiadomione 20 maja.

Formularz rekrutacyjny do pobrania tutaj.
Regulamin do pobrania tutaj.
Nabór do projektu zakończony.

Dodatkowe informacje na temat projektu można uzyskać pisząc na adres mailowy: akademia.araa@gmail.com

Informacje o pierwszej edycji ARAA tutaj.

logotypy_araa_mkidn
AKADEMIA ROZWOJU ANIMACYJNEJ AKTYWNOŚCI – ARAA 2013
Projekt realizowany przez Stowarzyszenie „Pracownia Etnograficzna” im. Witolda Dynowskiego.
Partnerem projektu jest Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW.
Patronat medialny nad projektem objął portal internetowy Platforma Kultury.
Honorowy patronat nad projektem objął Marszałek Woj. Mazowieckiego Pan Adam Struzik.
Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Aktualności:

Budowanie partnerstw

Pomysł na realizację Akademii Rozwoju Animacyjnej Aktywności 2009 dojrzewał przez ponad dwa lata w głowach kilku osób. Gdy wreszcie przyszło do spisywania go w formie wniosku do Funduszu Inicjatyw Obywatelskich okazało się, że realizacja wszystkiego, co zostało w nim założone, w takiej formie jaką zakładano, będzie niezmiernie trudna. Stowarzyszenie „Pracownia Etnograficzna” nie posiadało wtedy wystarczających zasobów. Dlatego postanowiłyśmy poszukać organizacji i instytucji, które mogłyby …
więcej »

Współpraca z wolontariuszami a kultura organizacji

Myśląc o swojej idealnej pracy zarówno zawodowej, jak i wolontariackiej, nie chcielibyśmy być jedynie biernymi wykonawcami poleceń zwierzchników. Większość ludzi chciałaby mieć możliwość, choć częściowego, decydowania o wykonywanej przez nich pracy. Oczekuje samodzielności i autonomii w pracy, liczenia się z ich zdaniem, szacunku ze strony przełożonych i współpracowników. Pracownicy chcieliby realizować interesujące zadania, które przyczyniałyby się do podniesienia ich kwalifikacji, oraz współpracować …
więcej »

Podstawy prawa autorskiego w działalności kulturalnej

Zadaniem prawa autorskiego jest ochrona rezultatów działalności o charakterze twórczym, zarówno z punktu widzenia majątkowego (np. komercyjne wykorzystanie reprodukcji dzieł sztuki), jak też w zakresie dotyczącym osobistej więzi twórcy z jego dziełem (np. prawo do autorstwa). Przeważająca część uregulowań zawarta została w ustawie z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych, której aktualną wersję można odnaleźć w ogólnodostępnym systemie …
więcej »

Kultura (nie) wyklucza?!

Kultura jest utożsamiana z postępem, zgodą na różnorodność, z otwartością. Animacja z upowszechnianiem kultury. W czym zatem problem? Są ludzie, którym kultura kojarzy się nijak, a animacja jest pojęciem abstrakcyjnym. Grupa ta nie ma szansy czerpać z kultury, bo jest ona niedostępna! To osoby niewidome, niedowidzące, głuche, słabosłyszące, głuchoniewidome. Nie mają możliwości systematycznie i aktywnie korzystać z oferty kulturalnej. Możemy to jednak zmienić! W Polsce z uczestnictwa w kulturze wyklucza się …
więcej »

Projekt wolny od dyskryminacji i wykluczeń

Każdy projekt, niezależnie od tego, jak bardzo jest w swoich głównych celach oddalony od kwestii związanych z różnorodnością, dyskryminacją itp., ma w sobie potencjał do wzmacniania lub przełamywania nierówności. Jednocześnie, zapewniając różnorodność uczestników, stwarzamy im wszystkim więcej okazji do nauki, otwarcia nowych obszarów refleksji. Aby zapewnić wszystkim możliwość bezpiecznego w nim udziału, należy uwzględnić te kwestie podczas planowania oraz mieć na uwadze w trakcie …
więcej »

Ekologia, etyczność, zrównoważenie w projektach

Jak robić projekty, które są przyjazne dla świata? Planując określone działanie, konkretny projekt – wyznaczamy cele, które chcemy osiągnąć i drogi, jakimi będziemy je osiągać. Realizacja projektu oprócz naszego planowanego działania wpływa na otoczenie, na świat w sposób pośredni. Szczególnie w przypadku działalności zaangażowanej społecznie ważne jest, żeby była ona spójna, żeby pomagając jednym ludziom, czy środowisku, nie szkodzić w innych miejscach. …
więcej »

Ewaluacja - co to jest? I jak to się robi?

Ewaluacja jest procesem o charakterze praktycznym, którego zadaniem jest ustalenie, czy dany projekt osiągnął zakładane cele. Warto więc pamiętać o tym, by po zrealizowanym przedsięwzięciu (a czasem nawet w trakcie jego trwania) przeprowadzić ewaluację, bo jest ona oceną wartości projektu. Najczęściej ewaluacja jest rozumiana jako: ocena wartości projektu/programu poprzez porównanie rezultatów projektu ze wstępnymi zamierzeniami, celami. Czyniona za pomocą analizy, syntezy, generalizacji, …
więcej »

Promocja i PR organizacji

Promocja i budowanie pozytywnego wizerunku organizacji to niełatwe zadanie i bardzo delikatna materia. Składają się na nie zarówno celowe, długotrwałe działania, identyfikacja wizualna, rodzaj realizowanych projektów, ale także to, jak o organizacji mówią jej członkowie i przyjaciele, co sobą reprezentują, jacy są i jakich mają znajomych. Te elementy sprawiają, że dana instytucja buduje wokół siebie pewien obraz, aurę, którą można opisać szeregiem konkretnych …
więcej »

Źródła finansowania projektów animacyjnych

Jest pomysł, jest chęć, są ludzie, którzy chcą coś zrobić… brakuje tylko jednego: środków finansowych. Są oczywiście inicjatywy, które realizowano bez pieniędzy, a jedynie siłą zgranego zespołu. Jednak większości przedsięwzięć w ten sposób zrealizować się nie da. Potrzebne są farby, kredki i papier – jeśli chcemy zrobić warsztaty plastyczne. Potrzebna jest kamera i program do montażu filmów – jeśli chcemy zrobić film. …
więcej »

Gwoździe programu - elementy wniosku, dobre przykłady i dobre rady

1. Pomysł Od tego się zawsze zaczyna. Zanim zaczniemy wypełniać wniosek, zróbmy małą kwerendę. Sprawdźmy, czy dany pomysł już nie został zrealizowany w ostatnim czasie w naszym środowisku. Jeśli tak, może warto nieco go przeformułować. Zastanówmy się, czy na pewno dobrze wszystko przemyśleliśmy – czy mamy czas, ludzi, zapał, czy wiemy jaki ma być efekt. Jeśli jesteśmy pewni, że właśnie tym chcemy …
więcej »

Starsze »