Młodzi migranci w pandemii COVID-19

Projekt „Młodzi migranci w pandemii COVID-19” zrealizowaliśmy w 2021 r. Zakładał on równoległe działania, mające na celu wsparcie dzieci i młodzieży migranckiej uczęszczającej do warszawskich szkół, jako grupy szczególnie narażonej na skutki pandemii COVID-19. Przez pięć miesięcy prowadziliśmy spotkania grupy samopomocowej młodzieży z doświadczeniem migracji przymusowej, która skorzystała z zajęć animacyjnych i związała się z naszym Stowarzyszeniem. Jednocześnie przeprowadziliśmy badania jakościowe nad sytuacją dzieci i młodzieży cudzoziemskiej w czasie pandemii, w wyniku których powstał raport wraz z rekomendacjami dla instytucji, organizacji i osób pracujących w obszarze edukacji w środowiskach wielokulturowych. Działania te odbyły się we współpracy z organizacjami działającymi w obszarze migracji: Fundacją OcaleniePolskim Forum Migracyjnym. Projekt pozwolił również na stworzenie, w ramach rozwoju instytucjonalnego, oferty promującej odpłatne działania edukacyjne i z zakresu turystyki kulturowej oraz na rozwój fundraisingu.

na pomarańczowym tle napis Młodzi migranci w pandemii COVID-19, rysunek kuli ziemskiej w maseczce, logotypy

Grupa samopomocowa

Celem działania było dotarcie z ofertą zajęć pozalekcyjnych do grupy młodzieży z doświadczeniem migracji przymusowej lub uchodźstwa, poszerzenie istniejącej już wcześniej grupy samopomocowej młodzieży migranckiej oraz jej integracja. Oferta ta miała za zadanie wypełnić lukę edukacyjną na czas wakacji i pandemii oraz wpłynąć dodatnio na poczucie więzi i tożsamości młodych cudzoziemców. Zajęcia te kierowane były ze szczególną uwagą, by uwzględniać potrzeby młodych migrantów, budować poczucie ich sprawstwa oraz by stworzyć bezpieczną przestrzeń do rozwoju i działania, tym samym przeciwdziałając negatywnym skutkom pandemii COVID-19.

Z zajęć grupy samopomocowej skorzystało łącznie 18 osób. Zajęcia odbyły się między lipcem a listopadem 2021. Łącznie zorganizowanych zostało 11 spotkań tematycznych, m. in. ognisko inauguracyjne nad Wisłą, wycieczka do Miau Cafe, wycieczka na trampoliny, Pożegnanie wakacji – piknik w parku Ogród Saski, warsztaty ceramiczne, kobiece wyjście na basen, warsztaty Antropologia zmiany, warsztaty z Fundacją „Klamra”, warsztaty Warszawa nieoczywista.

Spotkania prowadzili stali opiekunowie o doświadczeniu pracy animacyjnej i edukacyjnej w środowisku wielokulturowym – Paweł Kowalski i Olga Płuciennik oraz osoby współpracujące: edukatorki Stowarzyszenia „Pracownia Etnograficzna”, personel Pracowni Ceramicznej „Pomaluj.art”, prezes Fundacji „Klamra”.

Badanie

Tematem badania przeprowadzonego przez badaczki z naszego Stowarzyszenia od czerwca do września 2021 był wpływ pandemii COVID-19 na dzieci i młodzież migrancką. Badanie zostało zrealizowane metodą jakościową, aby jak najpełniej dotrzeć do doświadczeń skutków pandemii w kontekście edukacji z perspektywy uczniów, rodziców, opiekunów, nauczycieli i asystentów wielokulturowych. Grupą badanych były osoby związane z placówkami edukacyjnymi i instytucjami w Warszawie i okolicy.

Bezpośrednim rezultatem badań jest raport „Młodzi migranci w pandemii COVID-19” autorstwa Katarzyny Kamler, Justyny Orlikowskiej, Jagody Schmidt, Justyny Szymańskiej. Omawia on szereg wyzwań, z jakimi dzieci i młodzież cudzoziemska mierzyły się podczas pandemii i zdalnego nauczania. Zawiera też rekomendacje dotyczące edukacji w dobie pandemii dla osób, grup, instytucji i organizacji pracujących na co dzień z dziećmi i młodzieżą cudzoziemską. Poprzez upowszechnienie raportu pragniemy wspierać osoby związane z edukacją w opracowywaniu programów i strategii działań mających na celu przeciwdziałanie wykluczeniu edukacyjnemu i społecznemu dzieci i młodzieży cudzoziemskiej. Wypracowane rozwiązania wzbogaciły również naszą ofertę zajęć edukacyjnych i animacyjnych kierowanych do tej grupy odbiorców.

Projekt „Młodzi migranci w pandemii COVID-19” został zrealizowany przez Stowarzyszenie „Pracownia Etnograficzna” we współpracy z Fundacją Ocalenie i Fundacją Polskie Forum Migracyjne. Projekt sfinansowano w ramach programu „Fundusz pomocowy dla organizacji pozarządowych oraz inicjatyw obywatelskich 2020”, utworzonego przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności, realizowanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji.