Ja-aktywistka

„Ja-aktywistka. Seminarium wspierające dla działaczek organizacji pozarządowych i ruchów nieformalnych” to projekt szkoleniowo-inspiracyjny z częścią praktyczną skierowany do ukraińskich aktywistek z organizacji partnerskich: Fundacja Młodzieżowych Inicjatyw Europejskich (MFEI) z Żytomierza i Platforma Inicjatyw Teplitsia ze Słowiańska.

Wypalenie i przemęczenie wśród pracowników trzeciego sektora to zjawisko, które dotyka z czasem niemal każdą organizację. Zarówno z badań, jak i naszych doświadczeń wynika, że problem ten ma płeć – według badań Stowarzyszenia Klon-Jawor prawie 60% osób zatrudnionych w organizacjach to kobiety (Raport “Kondycja organizacji pozarządowych”). Chociaż nie ma obecnie dostępnych porównywalnych badań sektora pozarządowego w Ukrainie, to nasze doświadczenie we współpracy z ukraińskimi partnerami pokazuje, że sytuacja kobiet pracujących w trzecim sektorze jest tam podobna lub nawet trudniejsza ze względu na jeszcze bardziej niestabilne finansowanie, korupcję oraz silnie zakorzenione stereotypowe postrzeganie roli społecznej kobiet, które często świadczą w organizacjach pracę nieodpłatną, zajmując się jednocześnie rodziną, a czasem też wykonując przy tym pełnoetatową pracę. Podczas rozmów z działaczkami z organizacji partnerskich ten problem pojawił się jako wyzwanie, z jakimi stykają się na co dzień. Postanowiłyśmy choć częściowo wypełnić ten brak poprzez stworzenie oferty seminarium dla aktywistek organizacji pozarządowych i ruchów nieformalnych, aby mogły rozwijać swoje potencjały, korzystać z dobrych praktyk, uczyć się od siebie nawzajem i oddziaływać w swoich środowiskach lokalnych.

Cele projektu:

  • Poszerzenie wiedzy i nabycie przez uczestniczki praktycznych umiejętności w zakresie działań zapobiegających wypaleniu zawodowemu aktywistek i wsparcia kobiet zaangażowanych w działania oddolne.
  • Transfer wiedzy, umiejętności i doświadczeń zebranych w polskim kontekście przez Pracownię Etnograficzną w zakresie rozwoju instytucjonalnego i osobistego oraz metod wspierających dobrostan kobiet zaangażowanych w działalność trzeciosektorową.
  • Wzmocnienie kobiet działających w organizacjach pozarządowych i ruchach nieformalnych, przeciwdziałanie stereotypom płciowym i dyskryminacji w miejscu pracy ze względu na płeć.

Koordynatorki projektu: Justyna Szymańska, Iryna Jacyk

Główną część projektu stanowiło szkolenie online „Fokus na aktywistkę. Spotkania o wypaleniu dla aktywnych kobiet”, które będą odbywało się we wrześniu 2021 r. w środowe wieczory i w jedną z niedziel. Spotkania prowadziła Magdalena Tchórznicka, trenerka umiejętności miękkich, ekspertka, moderatorka, prowadząca programy edukacyjne i doradcze. 

jpg2pdf

Na szkoleniu poruszane były tematy:

  • co to jest wypalenie,
  • jak je rozpoznać,
  • jak o nim mówić,
  • jak słuchać swojego ciała i swoich emocji,
  • jak pracować nad motywacją i samoświadomością,
  • jak stworzyć swój indywidualny plan zmiany.

W szkoleniu wzięło udział 12 aktywistek. Są to członkinie bądź współpracownice organizacji partnerskich, pracujące w obszarze edukacji nieformalnej, partycypacyjnej, obywatelskiej i regionalnej, osoby szukające nowych rozwiązań, inspiracji i wsparcia w swojej pracy.

Uczestniczki wymieniały się wiedzą i doświadczeniem, rozmawiały o trudnościach związanych z łączeniem różnych ról społecznych oraz stereotypami dotyczącymi kobiet ze szczególnym uwzględnieniem roli aktywistki i działaczki. Uczyły się rozpoznawać i formułować potrzeby, zagrożenia i szanse związane z aktywizmem kobiet, poznawały narzędzia i metody samorozwoju związanego z rolą aktywistki oraz w obszarze rozwoju swojej organizacji.

Wartością dodaną projektu jest pochodzenie uczestniczek różnych regionów Ukrainy, co umożliwiło wzajemne poznanie się, nawiązanie znajomości, poznanie swoich doświadczeń, praktyk i regionalnych kontekstów działania oraz dalszej współpracy w wybranym obszarze, ułatwiło integracje i przełamywanie regionalnych stereotypów.

Na szkoleniu uczestniczki nabyły wiedzę i umiejętności pozwalające im działać ku poprawie warunków pracy w swoich organizacjach. W dalszej części projektu mogły wypróbować je w działaniu poprzez przygotowanie i realizacje procesu zmiany w swoich organizacjach.

Szkolenie wspierały merytoryczne materiały audiowizualne i tekstowe, uzupełniające i pogłębiające wiedzę przekazywaną podczas szkolenia online.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do obejrzenia serii filmów z wykładami poruszającymi kwestie dbania o siebie i sekwencjami praktyki jogi oraz do zapoznania się z publikacją.

Фокус-на-активістку_надихаючі-тексти-для-жінок

Projekt współfinansowany ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach programu RITA – Przemiany w regionie, realizowanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji.

logo z niebiesko-biało-szarym napisem RITA Region in Transition