Currently browsing category

do czytania

Ekologia, etyczność, zrównoważenie w projektach

Jak robić projekty, które są przyjazne dla świata? Planując określone działanie, konkretny projekt – wyznaczamy cele, które chcemy osiągnąć i drogi, jakimi będziemy je osiągać. Realizacja projektu oprócz naszego planowanego działania wpływa na otoczenie, na świat w sposób pośredni. Szczególnie w przypadku działalności zaangażowanej społecznie ważne jest, żeby była ona spójna, żeby pomagając jednym ludziom, czy środowisku, nie szkodzić …

Polacy odbudowują Skopje

W 1963 roku w Skopju, stolicy Macedonii, która w tamtym czasie była jedną z republik Jugosławii, mieszkało około 200 tysięcy ludzi. Było ono najliczniej zamieszkanym miastem południowej części Jugosławii. Z całej Macedonii przyjeżdżali doń ludzie na studia czy w poszukiwaniu pracy. Z roku na rok coraz bardziej się rozrastało, zwiększało swoją przestrzeń i liczbę mieszkańców. Wielu ludzi pamiętających ten czas wspomina Skopje …

Ewaluacja – co to jest? I jak to się robi?

Ewaluacja jest procesem o charakterze praktycznym, którego zadaniem jest ustalenie, czy dany projekt osiągnął zakładane cele. Warto więc pamiętać o tym, by po zrealizowanym przedsięwzięciu (a czasem nawet w trakcie jego trwania) przeprowadzić ewaluację, bo jest ona oceną wartości projektu. Najczęściej ewaluacja jest rozumiana jako: ocena wartości projektu/programu poprzez porównanie rezultatów projektu ze wstępnymi zamierzeniami, celami. Czyniona za pomocą analizy, syntezy, …

Urodziny Oskara Kolberga

Dziś obchodzimy dwusetną rocznicę urodzin Oskara Kolberga. Z tej okazji rok 2014 został Rokiem Oskara Kolberga. Henryk Oskar Kolberg urodził się 22 lutego 1814 roku w Przysusze, w powiecie opoczyńskim. Był synem przybyłego do Polski z Prus w 1796 roku inżyniera kartografa, Juliusza Kolberga i urodzonej pod Warszawą Karoliny Mercoeur, pochodzącej z rodziny francuskiej. Po kilkuletnim pobycie w Opoczyńskiem Juliusz został powołany …

Polak opisuje Macedończyków

Na początek XX wieku, a zwłaszcza na lata dwudzieste i trzydzieste, przypadał okres prawdziwego rozkwitu polskiej etnografii. Na kolejnych uniwersytetach powstawały katedry etnografii, wydawano przełomowe dzieła dotyczące kultury materialnej, społecznej i duchowej. Rozwijały się różne nurty myśli antropologicznej. Penetrowano nowe obszary zainteresowań, a także nowe obszary geograficzne. W takim klimacie na Uniwersytecie Jagiellońskim kształcił się Józef Obrębski. Był uczniem …

Promocja i PR organizacji

Promocja i budowanie pozytywnego wizerunku organizacji to niełatwe zadanie i bardzo delikatna materia. Składają się na nie zarówno celowe, długotrwałe działania, identyfikacja wizualna, rodzaj realizowanych projektów, ale także to, jak o organizacji mówią jej członkowie i przyjaciele, co sobą reprezentują, jacy są i jakich mają znajomych. Te elementy sprawiają, że dana instytucja buduje wokół siebie pewien obraz, aurę, którą można …

Polacy w Imperium Osmańskim

Kiedy pod koniec XVIII wieku Rzeczpospolita Obojga Narodów została podzielona między Rosję, Austrię i Prusy, Imperium Osmańskie dało wyraz swojej dezaprobacie przez pozostawianie w trakcie oficjalnych spotkań dyplomatycznych pustego miejsca dla posła Rzeczpospolitej lub raczej – jak nazywano Polskę w Imperium – Lechistanu. Na taką decyzję wpłynęły zapewne nie tylko pełne wzajemnego szacunku kontakty między Imperium a Rzeczpospolitą, ale przede …

Stroje ludowe – strój orawski

Strój orawski należy do grupy strojów noszonych przez górali, zamieszkujących całe pasmo karpackie. Na jego kształtowanie miało wpływ osadnictwo wołoskie z przełomu XIV i XV w. Orawa leży na południe od głównego pasma Beskidów Zachodnich, na zachód od Podhala, w dolinie rzeki Orawy (dopływu Wagi). Położona jest w Kotlinie Orawsko-Nowotarskiej, której zachodnia część znajduje się po stronie polskiej, a pozostała w granicach Słowacji. Orawa to kraina …

O domkach fińskich

Finowie zaczęli budować na przemysłową skalę domki z gotowych elementów produkcji fabrycznej, dla wracających z frontu kombatantów i dla przesiedleńców z terenów zajętych przez ZSRR. ZSRR otrzymywał je od Finlandii, w ramach reparacji wojennych, po przegranej wojnie zimowej. Na ścianach w wielu domkach do dziś jest widoczny napis „reparacje” pisany cyrylicą. Część z nich została przekazana przez ZSRR na odbudowę Warszawy. Pierwsze osiedle, jakie wybudowano …

Źródła finansowania projektów animacyjnych

Jest pomysł, jest chęć, są ludzie, którzy chcą coś zrobić… brakuje tylko jednego: środków finansowych. Są oczywiście inicjatywy, które realizowano bez pieniędzy, a jedynie siłą zgranego zespołu. Jednak większości przedsięwzięć w ten sposób zrealizować się nie da. Potrzebne są farby, kredki i papier – jeśli chcemy zrobić warsztaty plastyczne. Potrzebna jest kamera i program do montażu filmów – jeśli …

Macedonia – a gdzie to właściwie jest?

Macedonia jest regionem geograficznym położonym w centralnej części Półwyspu Bałkańskiego. Dzieli się na trzy części: Macedonię Wardarską, Macedonię Egejską i Macedonię Piryńską. Jest to region górzysty, od południa otoczony morzem Egejskim, od zachodu pasmem Gór Dynarskich, od północy pasmem gór Szar Planina, od wschodu zaś Rodopami. Pierwsze źródła pisane mówią o przybyciu Słowian do tej części Europy w V–VI wieku. Po przekroczeniu Dunaju …

Stroje ludowe – strój lasowiacki

Lasowiacy lub inaczej Lesiacy, to grupa etnograficzna, zamieszkująca rozległe obszary leżące w widłach Wisły i Sanu oraz na prawym jego brzegu. W początkach XX w. obszar, na którym ich kultura była ciągle jeszcze żywa zmniejszył się gwałtownie i ograniczał już tylko do terenów położonych na północ i wschód od rzeki Łęg (prawobrzeżny dopływ Wisły). Geografowie określają te tereny mianem Kotliny Sandomierskiej i wyodrębniają na nim dwa …

Gwoździe programu – elementy wniosku, dobre przykłady i dobre rady

1. Pomysł Od tego się zawsze zaczyna. Zanim zaczniemy wypełniać wniosek, zróbmy małą kwerendę. Sprawdźmy, czy dany pomysł już nie został zrealizowany w ostatnim czasie w naszym środowisku. Jeśli tak, może warto nieco go przeformułować. Zastanówmy się, czy na pewno dobrze wszystko przemyśleliśmy – czy mamy czas, ludzi, zapał, czy wiemy jaki ma być efekt. Jeśli jesteśmy pewni, że właśnie …

Stroje ludowe – strój jamieński

Strój jamieński noszono we wsiach Jamno i Łabusz, które stanowiły własność Koszalina od roku 1331. W XVII w. władze miasta postanowiły sprowadzić, na te podmokłe tereny osadników, między innymi z Holandii, wyspecjalizowanych w pracach melioracyjnych. Nowi przybysze zmieszali się z ludnością miejscową i w ciągu lat wspólnego bytowania powstała enklawa kulturowa, w której obok elementów niderlandzko-fryzyjskich łatwo dostrzec można także pierwiastki kultury …